logo

Om metoderne


The Work of Byron Katie – også kendt som Inquiry Based Stress Reduction

Da jeg fik kendskab til The Work første gang i 2002, blev det en åbning til nye dimensioner af det terapeutiske arbejde, samtidig med, at det blev en gylden nøgle til at komme styrket igennem vanskeligheder og kriser i mit eget liv.


The Work kan lære dig at finde det guld, som er gemt i problemer og ubehageligheder, fra dagligdags irritationer og konflikter med de nærmeste, til eksistentielle kriser og traumatiske oplevelser.


The Work blev til, da den californiske kvinde, Byron Katie, i en gennemgribende livsforandrende indsigt forstod, at den verden vi oplever, er et spejl af vores tanker og overbevisninger, og at tankerne om virkelighed en forårsager langt mere stress, frustration og smerte, end virkeligheden i sig selv. I de senere år, er der gennemført forskningsundersøgelser, som viser, at The Work har god effekt på menneskers psykiske helse.


Alle mennesker oplever ubehagelige tanker. Tanker, der får os til at skamme os, være bekymrede, vrede, fortravlede og bange. Ligesom vi, når vi undersøger det ærligt, har fordomsfulde, fordømmende og misundelige tanker. The Work er en enkel og kraftfuld metode til at undersøge og finde fred med disse sindets indre stemmer.


I The Work undersøges tankernes effekt ved hjælp af 4 grundlæggende spørgsmål og en række sproglige omvendinger. Det foregår i en rolig, nænsom og åben atmosfære, med fuld respekt for den enkeltes unikke iboende visdom og retning i livet. Processen giver indsigter og frisættelse på mange niveauer; både følelser, krop og relationer bliver berørt.


Metoden har nogen lighed med kognitiv terapi, idet at man arbejder konkret med en negativ tanke i en specifik situation; og den har lighed med mindfulness med hensyn til indstillinger som at fokusere på kropslige og følelsesmæssige sensationer, mens tankerne og deres effekt undersøges, og at forholde sig åbent, accepterende i forhold til alt hvad der dukker op i processen. Man forsøger ikke at overbevise nogen om at tro og tænke anderledes – men derimod at hjælpe bevidstheden til bedre at kunne åbne sig for alternative perspektiver, og deri fremme en dybere forståelse af sig selv og andre. Mange oplever en større grad af frihed, fleksibilitet, handlekraft, indre ro og et åbent hjerte – man kan få en følelse af at finde hjem til sig selv.


Alle, med interesse for at lære sig selv at kende, kan bruge The Work, og med lidt træning kan man tage redskabet med sig og bruge det i utallige situationer i livet. Du kan finde mere information om The Work på www.thework.comMindfulness og meditation

Meditation har spillet en rolle for min egen personlige udvikling og balance fra en ung alder. Jeg har fået undervisning og inspiration fra flere forskellige lærere undervejs. Siden 2008 har jeg deltaget i undervisning og uddannelse på Vækstcentret i Nørre Snede og hos Jens Erik Risom, Skolen for Anvendt Meditation. Jeg er optaget af at videregivede meditative indstillinger og øvelser, som kan fremme et liv i balance og modvirke en for ensidig eller belastende brug af egne ressourcer i hverdagslivet og i relationer.


De fleste af os har i næsten alle vores vågne timer rettet vores opmærksomme mod omverdenen: De mennesker vi møder, det vi skal nå, det vi skal skaffe for at få vores behov dækket, og det vi skal holde os væk fra for at undgå ubehag. Og når vi har en pause, er det ofte medier og underholdning, som får vores opmærksomhed.


At vende opmærksomheden indad kan give bedre indsigt i sindets og kroppens tilstand og hvad, der er brug for. Det kan blive grobund for nogle mere bevidste og sunde valg i stort og småt, og frisætte naturlige ressourcer som selvregulering og selvomsorg. Hos det moderne menneske er stress ofte skabt af for stort fokus på tankerne. Man kan som modvægt lære nogle enkle øvelser, der styrker opmærksomheden og den kropslige sansning, den grundlæggende livsenergi og den følelsesmæssige vitalitet. Ved at bruge sådanne øvelser i hverdagen skabes over tid en klarere selvfølelse, centrering og ro, som kan mærkes af én selv og af omgivelserne.Musikterapi

Musik har en unik evne til at påvirke menneskers energi og følelser. Musikalitet (som alle mennesker besidder) er en naturlig måde at kommunikere kropslige og følelsesmæssige tilstande til andre, og en naturlig måde at møde og svare igen. I musikterapi bruges forskellige musiske aktiviteter og samspil til at styrke menneskers kontakt og engagement, udvikling og vækst.


Musikterapi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eller gruppens behov og udviklingsmål. Der benyttes aktive metoder, hvor man bruger sang, instrumenter og bevægelse til at udtrykke oplevede tilstande og bringe dem i bevægelse og proces. Desuden kan der indgå receptive metoder, hvor man lytter til musik og derigennem arbejder med f.eks. kropslige, følelsesmæssige eller andre personlige temaer.


I mit virke som musikterapeut har jeg arbejdet med mennesker med demens og andre hjerneskader, mennesker med psykiatriske lidelser og mennesker med funktionelle lidelser samt angst og stress – både i gruppeformat og individuelt.Jeg beskæftiger mig også med formidling om musikterapi i form af artikler, foredrag og undervisning. Jeg er medlem af Dansk Musikterapeutforening. Se uddybende information om musikterapi på foreningens side www.danskmusikterapi.dkKreativitet som sprog for det ikke-rationelle

I en kultur hvor det rationelle og intellektuelle værdsættes meget højt, kan andre aspekter af personligheden mangle anerkendelse og udviklingsmuligheder. Det kan i sig selv føre til tristhed og frustration.


Det er et naturligt menneskeligt behov at være og udtrykke mere end det rationelle jeg. Det kreative kan være et sprog for andre psykiske landskaber, som når de kommer til udtryk kan bidrage til større grad af naturligt selvværd og tilfredshed. En farve, en streg, en poetisk eller skærende sætning kan sammenfatte mange følelsesmæssige bevægelser, kropslige fornemmelser, fantasier og drømme. Derfor kan det være godt i terapi- eller udviklingssession at supplere samtalen med f.eks. en tegning (også selvom man synes, man ikke kan tegne). Derved kan dét, som ikke kan udtrykkes fuldgyldigt med ord, være med og blive set og anerkendt i processen.